Subscribe Us


BOZDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NA YAPTIĞI HİZMETLERİ ANLATTI


 TARSUS HABER- Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nu zi­ya­ret et­ti. CHP Ge­nel Mer­ke­zi’nde ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te, CHP Li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’na gö­rev­de­ki iki yıl­lık hiz­met dö­ne­min­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ve­ren Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, önü­müz­de­ki sü­reç­te ya­pı­la­cak ya­tı­rım­lar hak­kın­da da bil­gi­ler ak­tar­dı. Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ise, Tar­sus’un her ge­çen gün ge­li­şen ve bü­yü­yen önem­li il­çe­ler­den bir ta­ne­si ol­du­ğu­nu, bu ge­li­şim ve de­ği­şim­de Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin hiz­met­le­ri­nin de önem­li bir ye­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­kan Boz­do­ğan ve eki­bi­ne Tar­sus’a hiz­met yo­lun­da ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lu­nan CHP Li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu, Tar­sus hal­kı­na se­lam ve sev­gi­le­ri­ni ilet­ti. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, zi­ya­ret son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, yo­ğun prog­ra­mı­na rağ­men ken­di­le­ri­ni ma­ka­mın­da ağır­la­yan Kı­lıç­da­roğ­lu’na te­şek­kür ede­rek, “Sa­yın Ge­nel    Baş­ka­nı­mız­dan al­dı­ğı­mız güç­le bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de ça­lış­ma­la­rı­mı­za ay­nı cid­di­yet   ve ka­rar­lı­lık­la de­vam ede­ce­ği­z” de­di.

Yorum Gönder

0 Yorumlar