Subscribe Us


15 HAZİRAN 2024-TARSUS MEKTUBU


 

15 HAZİRAN 2024-TARSUS MEKTUBU

YAKUP BONCUK İYİ GÜNLER DİLER (YKB)

………..…OOO…………..

BUGÜN AREFE YARIN BAYRAM

Türkiye yarın Kurban bayramını kutluyor. Bugün Tarsuslular arefe nedeniyle mezarlıklara gidip dua edecek,. Yarın sabah ise bayram namazı ile bayrama erişeceğiz. Herkesin bayramı kutlu olsun.

……….…OOO…………..

TARSUS’TA 85 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI TATİLE ÇIKTI

Tarsus’ta dün 85 bine yakın öğrenci karne aldı.

5 bine yakın öğretmenin bulunduğu kentimizde öğrenciler  2023-24 yılını tamamladı. Karneler düğün tüm okullarda dağıtıldı. Öğrenciler  yaz tatiline çıkarken hemen ertesinde ise kurban bayramını  kutlayacaklar.

Bu arada dün karne alan çocuklara  Duatepe mahallesi muhtarı Kemal Arslan hediye verdi eğlence düzenledi.

……….…OOO…………..

TARSUS ZİRAAT ODASI BAŞKANI

“BUĞDAY TABAN  F İYATI ÇOK DÜŞÜK”

Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si’nin (TMO) açık­la­dı­ğı buğ­day ve ar­pa fi­yat­la­rı­nın üre­ti­ci ke­si­min­de bü­yük bir ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­rat­tı­ğı­nı söy­le­di. Ve­yis Av­cı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, TMO ta­ra­fın­dan açık­la­nan hu­bu­bat alım fi­ya­tı­nı ka­bul et­me­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bu fi­ya­tın çift­çi­yi üre­tim­den ko­par­ta­ca­ğı­na ve üre­ti­mi dur­du­ra­ca­ğı­na hiç kuş­ku yok. Bu yüz­den açık­la­nan fi­ya­tı ka­bul et­mi­yo­ruz. Çift­çi­le­rin, Zi­ra­at Ban­ka­sı'ndan kul­lan­dı­ğı süb­van­si­yon­lu kre­di­le­rin fa­iz ora­nı bu­gün yüz­de 7'den yüz­de 27'ye çık­mış­tır. Ta­rım­sal gir­di­ler ge­çen se­zo­na gö­re %60 art­mış­tır. Ma­zot, 2023 ha­sat dö­ne­mi­ne gö­re %110 art­mış­tır. Ta­rım iş­çi yev­mi­ye­si %60 art­mış­tır. Dev­let Su İş­le­ri bi­le, 2024 yı­lı için su­la­ma üc­ret­le­ri­ne %67 zam yap­mış­tır. TMO'nun 2024 yı­lı için buğ­day­da %19'luk zam yap­ma­sı, ar­pa­da­ki %11'lik zam çift­çi­mi­zi bü­yük za­ra­ra uğ­rat­mış­tı­r” de­di.  Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’a iyi bir fi­yat bek­len­ti­le­ri­ni ilet­me­le­ri­ne rağ­men bu­nun ger­çek­leş­me­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Av­cı “14 Ma­yıs Dün­ya Çift­çi­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la ATO Con­gre­si­um'da Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ka­tı­lı­mıy­la, TZOB Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın Şem­si Bay­rak­tar’ın ko­nuş­ma­sın­da al­tı­nı çi­ze­rek buğ­day ma­li­ye­ti­nin 10 TL’nin üs­tün­de ol­du­ğu­nu söy­le­miş ve çift­çi­mi­zin Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­dan iyi bir fi­yat bek­le­di­ği­ni ilet­miş­tir. Ne ya­zık ki, TMO çift­çi­le­ri­mi­ze des­tek­le­me da­hil top­lam 11 TL’yi re­va gör­müş­tür. 2023 yı­lı buğ­day fi­ya­tı des­tek­le­me da­hil 9,25 TL iken, 2024 yı­lı için açık­la­nan 11 TL buğ­day fi­ya­tı zam ora­nı yüz­de 19 ar­tı­şa denk gel­mek­te­dir. Bu, Zi­ra­at Ban­ka­sı'nın fa­izi­ni bi­le kar­şı­la­ma­mak­ta, di­ğer gir­di­ler ve çift­çi­le­ri­mi­zin eme­ği, alın te­ri hi­çe sa­yıl­mak­ta­dır. Bu fi­yat­la­rı çift­çi­le­ri­miz adı­na ka­bul et­me­miz müm­kün de­ğil­di­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

“Bu şe­kil­de çift­çi­mi­zin ayak­ta kal­ma şan­sı kal­ma­mış­tı­r” di­yen Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı “Bu fi­yat­la­rı açık­la­yan ve bu­na ka­rar ve­ren­le­rin bu­nu bir da­ha göz­den ge­çir­me­le­ri­ni ve bu yan­lış fi­yat po­li­ti­ka­sın­dan ge­ri dön­me­le­ri­ni, çift­çi­mi­zin alın te­ri ve eme­ği­nin kar­şı­lı­ğı­nı ver­me­le­ri­ni ta­lep ede­ri­z” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


……….…OOO…………..

TARSUS ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN

KEMAL TURSUNBAY’I RAHMETLE ANIYORUZ

Tarsus eski belediye başkanlarından merhum Kemal tursunbay’ı rahmetle anıyoruz. 1980 öncesi belediye başkanlığı yapan gazeteci ve belediye başkanı Kemal tursunbay 15 Haziran 1993 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Merhumu vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz.

……….…OOO…………..

TARSUS’TA ALİ MENTEŞOĞLU CADDESİNDE TADİLAT YAPILACAK

Tarsus’ta MersinBüyükşehir belediyesinin yol sağlıklaştırma çalışmalarına şehir merkezinde yeniden başlanıyor. 20 Haziran tarihinden itibaren kent merkezinde Ali Menteşoğlu Caddesi (Şelaleye giden cadde) sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında yarı yarıya trafiğe kapatılacak. Yolun sol şeridi  kapatılıp asfaltı yenilenecek. bu nedenle bu yolu kullanan araç sürücüleri şimdiden uyarıldı.

……….…OOO…………..

İNLEYEN NAĞMELER DERNEĞİ  YAZ KONSERİ İLE SEZONU KAPATTI

Tarsus’ta faaliyet gösteren “İnleyen Nağmeler derneği “ sezonu kapatarak yaza girdi.

Önceki gün Tarsus Belediyesi Nikah salonunda muhteşem bir konser veren İnleyen Nağmeler Derneği yine izleyenlerden büyük alkış aldı.

Şef Mehmet Tevfik Utku yönetiminde solo ve koro şarkılar seslendirilirken salondaki izleyicilerde güzel bir yaz akşamında moral depoladılar. Konseri Tarsus Belediye başkan yardımcılarından Ali Uyan da izledi ve koroya çiçek verdi.

Konser sırasında   seyirciler birçok parçaya eşlik etti ve dernekte yaz sezonuna girdi.

………..…..OOO….…………..

 TARSUS KENT KONSEYİ’NİN  

GENEL KURULU YAPILDI

Tarsus’ta sivil insiyatif olarak kurulan Tarsus Kent Konseyi’nin  genel kurulu dün yapıldı.

Kent Konseyi  saat 14.30 da Asutay işhanı Güner Baykal toplantı salonunda yapıldı.

Tarsus Kent Konseyi’nin  genel kurulu için iki aday ortaya çıktı. Mevcut başkan Ayşe Bücher’in tekrar aday olmayacağı belirtilirken bu konseye Belediye Meclis üyesi Musa Ceylan da adaylığını açıkladı. Ve başkan seçildi.

 

………..…..OOO….…………..

TARSUS SU PARKI YAKINDA AÇILIYOR

Tarsus Belediyesine ait Tarsus Su Parkı yakında hizmete açılacak.

 Belediye başkanı Ali Boltaç inceleme yaptı. Yeni sezon için açılış hazırlıkları yapılan Tarsus Su parkındaki son durumu inceleyen Boltaç, burada yetkililerden bilgi aldı. Burada gerekli tadilat yapılıp hijyen koşulları sağlanarak açılış yapılacak. Halktan uygun giriş ücreti alınarak hizmet verilecek.

………..…..OOO….…………..

TARSUS’TA KURBANLIK SATIŞ NOKTALARI BELLİ OLDU

16 Haziran Kurban bayramı ilk günü.. Bayram öncesi Tarsus’a kurbanlıklar gelmeye başladı. Yurdun dört bir yanından canlı hayvanlar Tarsus’a getirilerek  satışa sunuldu. Canlı hayvan kilosu Tarsus’ta 250- 270 TL arasında uygulanıyor. Büyük marketler fiyatı 210 TL ye kadar indirdi.

Tarsus’ta Belediye tarafından Tarsus’ta 4 yerde hayvan satış pazarı kuruluyor.

İşte Pazar yerleri:

1-Hürriyet mahallesi Yavuz Donat Bulvarı

2-Gazipaşa mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi kesişimi

3-Fevzi Çakmak mahallesi-Kuvayi Milliye Parkı arkası

4-Ulubatlı Hasan bulvarı, Mersin BŞB Mezbahane yanı

 

……….…OOO…………..

BAŞKAN BOLTAÇ PERSONELLE BAYRAMLAŞTI

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeli ile bayramlaştı. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Tüm başkan yardımcıları da katılım sağladı.

Başkan Ali Boltaç, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Kurban Bayramı, bizlere kardeşlik ve dayanışma ruhunu hatırlatan önemli bir zaman dilimidir. Bu özel günlerde bir araya gelmek, kucaklaşmak ve birbirimize destek olmak, toplumumuzun en güçlü yanıdır. Hep birlikte Tarsus için çalışmaya, halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

  

SAMİMİ VE İÇTEN KONUŞMA PERSONELDE MEMNUNİYET YARATTI

Bayramlaşma töreni, Başkan Ali Boltaç'ın belediye personeli ile tek tek bayramlaşması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Törene katılan çalışanlar, Başkan Boltaç'ın samimi ve içten konuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

……….…OOO…………..

Yakup Boncuk ; Huzurlu Günler Diler.

Tel.0533.3248800.Yakup Boncuk- Medyad 2.Başkanı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Tarsus Delegesi         

……….…OOO…………..


 

 

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar